The Feather

The Feather - Silberreiher | Great Egret | Casmerodius albus